ANA SAYFA I BÖLÜM 1 I BÖLÜM 2 I BÖLÜM 3 I BÖLÜM 4 I BÖLÜM 5 I BÖLÜM 6 I KAYNAKÇA I ÖZGEÇMİŞ


BÖLÜM 6

SONUÇ

Araştırmamız boyunca sırasıyla tanımlamaya ve nedenlerini ortaya koymaya çalıştığımız:
1. Kimlik
2. Kimlik faktörleri
3. Kentlerimizde kimlik sorunu
4. Geleneksel dokuda kimlik belirleyicileri
ile kimliği yaşatmak amacıyla bir yaklaşım olarak önerdiğimiz, "Tasarımda Denge Modeli"; belirli bir noktaya ulaşmak için oluşturulmuştur.
Bir kente gittiğiniz zaman;
· İnsanına
· Çevre dokusuna
· Doğasına
· Mekanlarına
· Tarihine
baktığımızda, "İşte burası 'a' kenti" diyebiliyorsak, o zaman kent gerçek anlamda kimliğini bulmuş olacaktır.Tabii bunlara sosyo-ekonomik yapı ve altyapı gibi görünmeyen elemanların da eklendiği şüphesiz bir gerçektir. Bir kent bütün bunları elde ettiği zaman, kendi içinde dengesini sağlamış başka bir deyişle de kimliğini kazanmış bir görüntüye sahip olacaktır.

Tasarımda Denge Modeli'nin özü , bir "Süreç Yönetimi" dir. Süreç yönetimi:
1. İşin tanımlanması
2. Sürecin nasıl çalıştığının incelenmesi
3. Analiz ve izleme
4. İyileştirme ve yeniden tasarım
aşamalarını içerir.

Model, kentlerin kimliklerini yeniden kazanabilmeleri için bir iyileştirmeye gidilmesini önermektedir.Model;
A. Ortak bir yaklaşımla, yeni ve eski kent dokularını bütünleştirmeyi amaçlar.
B. Süreklililği ve onun getirdiği iyileştirmeyi sağlar.
C. Yaşam kalitesini yükselterek,yaşamı kolaylaştırır.
D. Ekip çalışması ile kentleri topluma yeniden kazandırır.
Bütün bu aşamalar ve belirlediğimiz yararlar, kent kimliği ve kentleri kimlikli kılmak için önemli sayılabilecek noktalardır.

Süreç yönetiminin uygulanması; önerdiğimiz "Denge Modeli" ile eşdeğer aşamalar izlemektedir.
Uygulama aşamaları:
1. Süreci tanımlama ve süreç amaçlarını belirleme
2. Sürecin sınırlarını tanımlama
3. Süreç haritasının çizilmesi ve değişkenlik nedenlerinin belirlenmesi
4. Verilerin toplanması ve analiz edilmesi
5. İyileştirmelerin belirlenmesi
6. İyileştirme önerilerinin uygulanması
7. Sonuçların değerlendirilmesi
olarak sıralanmaktadır.
Bu aşamaları, Süreç Yönetimi-Denge Modeli karşılaştırması şeklinde bir tabloya dönüştürdüğümüz zaman, her ikisinin de aynı amaçlar çerçevesinde geliştiğini görmek mümkün olacaktır.

Sürecin tanımlanması ve amaçlarının belirlenmesi
Kent seçimi ve amacın belirlenmesi

Sürecin sınırlarının belirlenmesi
Kent sınırlarının tayin edilmesi

Süreç haritasının çizilmesi ve değişkenlik
nedenlerinin belirlenmesi
Kent haritasında bölge farklılıklarının gösterilmesi

Verilerin toplanması ve analiz edilmesi
Kimlik faktörlerinin bölgesel analizi

İyileştirmelerin belirlenmesi
Etkileşim tablosuna göre değişim noktalarının
belirlenmesi

İyileştirme önerilerinin uygulanması
Denge modelinin uygulanması

İyi Sonuçlar
Kimlikleri Dengelenmiş Kentler


Çalışmamızın başında ortaya koyduğumuz "Her kentin bir kimliği vardır" hipotezimizi, her bölümde ayrı ayrı ortaya koymaya ve gerçeklemeye çalıştık. Özellikle çeşitli kent örneklerini incelediğimiz uygulama bölümlerinde, her kent için farklı bir sonuç elde ederek, bu konuyu somut olarak ortaya koyduk.
Sonuç olarak; "Kentlerimizin Kimlik Derecesini Ölçmek İçin Bir Yöntem Denemesi" konulu araştırmamızda;
· Kent sürekli geliştirilmesi gereken bir projedir
· Önemli olan, bu projenin yönetimidir
gibi iki nokta elde ettik. Bir yöntem olarak denediğimiz "Tasarımda Denge Modeli"ni bir proje yönetimi olarak düşünürsek, kentlerimizin bu yönetim şekliyle istenilen dengede ve kimlikte korunabilmesi ve sürdürülebilmesinin mümkün olacağını gördük.