ANA SAYFA I BÖLÜM 1 I BÖLÜM 2 I BÖLÜM 3 I BÖLÜM 4 I BÖLÜM 5 I BÖLÜM 6 I KAYNAKÇA I ÖZGEÇMİŞ


KAYNAKÇA

1. ADANA VALİLİĞİ;(1991), Adana İl Yıllığı, Kemal Matbaası, Adana.
2. AKTAN, S;(1982), Adana İli Yakın Çevre İncelemeleri, Atay Kardeşler Yayıncılık, Adana.
3. AKTÜRK, D; (1992), "Kentsel Tasarımda Psikolojik Boyut". 1. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
4. ALADAĞ, F; (1995), "Eskişehir'de Demografik Yapı, Mekan İlişkisi Üzerine Bir İnceleme". M.S.Ü. Mim. Fak. ŞBPB. Lisans Bitirme Ödevi. İstanbul.
5. ALSAÇ, Ü; (1993), Türk Kent Düzenlemesi ve Konut Mimarlığı. İletişimYayıncılık A.Ş. Cep Üniversitesi 126, İstanbul.
6. ALTUN, A; (1982), "Kütahya'nın Türk Devri Mimarisi", Kütahya, Kütahya Belediyesi ile İ.Ü. Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Enstitüsü İşbirliği Yayını, İstanbul.
7. ANA YAYINCILIK A.Ş. VE ENCYLOPAEDIA BRITANNICA INC;(1975), Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi,15. Baskı,Cilt 18-8,İstanbul.
8. ANONİM; (1988), "Şehircilik ve Mimarlık Tarihi (İtalya)", M.S.Ü. Oditoryum Semineri, İstanbul.
9. ARAL, F; (1993), "Amsterdam", Skylife, THY Yayını,Sayı 4, İstanbul.
10. ARPAT, A; (1986), Kentsel Altyapı ve Çevre Sağlığı Uygulama Bilgisi, Doğan Ofset Baskı, İstanbul.
11. ARU, K. A.; (1992), "Kentsel Tasarım Analiz ve Örnekleri" M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü K. Tasarım Doktora Ders Notları, İstanbul.
12. ARU,K.A.; (1998), Türk Kenti, Y.E.M. Yayınları, İstanbul.
13. ATAY, Ç.; (1993), İzmir'in İzmir'I, Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) Yayını No: 93/KY-1, İzmir.
14. AYDEMİR, Ş. ve SANCAR, C.; (1994), "Ekoloji Planlama Bütünleşmesinde, Bütüncül Parçacı Planlama İkilemi" 17. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu , İstanbul.
15. AYDIN, T.; (1964), "Anadolu'da İnsan Toplulukları ve Yerleşme İlkeleri Üzerine Bir Deneme", İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul.
16. BAKAN, K.; (1995), "Kentsel Mekanda Sanat Objeleri", 6. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
17. BAKAN, K. ve KONUK, G.; (1987), Türkiye'de Kentsel Dış Mekanların Düzenlenmesi, TÜBİTAK Yapı Araştırma Enstitsü Yayını, No: U5, Ankara.
18. BARAN, S.; (1995), "Eskişehir Ovası'ndaki Yerleşme Üzerine…..", M.S.Ü. Mim. Fak. ŞBPB Lisans Bitirme Ödevi, İstanbul.
19. BAYRAKÇI, O.; (1992), "Kent Mobilyaları Tasarımında Kimlik Sorunu ve ……..", 1. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
20. BELGE, M.; (1992), "İstanbul Göçlerle Çoğaldı", İstanbul Dergisi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, Sayı 1, İstanbul.
21. BİLSEL, A. A.; (1995), "Kentsel Mekan Düzenleme ve Yeniden ……", 6. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu , İstanbul.
22. BOYSAN, A.; (1991), İstanbul Esintileri, BAS Yayınları, 1. Basım, İstanbul.
23. CORBUSIER, L.; (1987), The City Of To-Morrow And Its Planning, Dower Publications,Inc., U.S.A..
24. ÇAKMAKLI, D.; (1993), "Kent Olgusu ve Kavramsal Değerlendirmeler", 2. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
25. ÇEVİK, S.; (1993), "Fiziksel-Mimari Mekan Kimliğinin Değerlendirilmesi ……", 2. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
26. ÇİNİCİ, B ve Diğerleri; (1992), "Örneklerle Kentsel Tasarım, Mimari ve Mekan Estetiği", 1. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
27. ÇÖL, Ş.; (1996), Eminönü, Eminönü Lions Kulübü Kültür ve Sanat Komitesi Çalışması, İstanbul.
28. ÇUBUK, M. ve Diğerleri; (1983), "Zaman ve Kentsel Çevre Oluşumu", Planlama ve Kentsel Çevre Oluşumu Üzerine Ortak Bildiriler, M.S.Ü. Mim. Fak. Şehircilik ve Araştırma Merkezi Bildiriler Dizisi-1, İstanbul.
29. DEMİRSEREN, Ş.; (1990), "Mekan Teorileri ve Kent Formunu Oluşturan Faktörler Üzerine Bir Araştırma", M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü K. Tasarım Y. Lisans Tezi, İstanbul.
30. DEMİRSEREN, Ş.; (1991), "Fransa'da Koruma Politikaları ve Uygulamaları", M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Koruma Politikaları Dersi Doktora Ders Ödevi, İstanbul.
31. DÖNMEZ, Y.; (1982), "Kütahya ve Çevresinin Fiziki Coğrafyası", Kütahya, Kütahya Belediyesi ve İ.Ü. Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Enstitüsü İşbirliği Yayını, İstanbul.
32. DUBEN, A.; (1992), "Eski İstanbul Bir Terkipti", İstanbul Dergisi ,Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, Sayı 1, İstanbul.
33. D.İ.E.; (1998), 1997 Genel Nüfus Sayımı Tespitleri, Ankara.
34. ELVAN, G.; (1996), "Eskişehir Odunpazarı Tarihi Sit Alanındaki ……", M.S.Ü. Mim. Fak. ŞBPB Lisans Bitirme Ödevi, İstanbul.
35. ERALP, A. H.; (1982), "El Sanatları ve Mahalli Kıyafetler", Kütahya, Kütahya Belediyesi ve İ.Ü. Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Enstitüsü İşbirliği Yayını, İstanbul.
36. ERKİN, B.; (1995), "Kent Planlama Süreci İçinde Kentsel Korumanın Rolü, Değerlendirme Ölçütleri", M.S.Ü. Mim. Fak. ŞBPB Lisans Bitirme Ödevi, İstanbul.
37. ERKUT, G.; (1995), "Kentleşme Sürecinin Sosyolojik Boyutu", Türkiye'de Kentleşme,Türkiye'nin Sorunları Dizisi-7, Yeni Yüzyıl Kitaplığı, İstanbul.
38. ERUZUN, C.; (1993), "İstanbul'un Kimliği İnsanı, Tarihi ve Doğasıdır", 16. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu, İstanbul.
39. ERYOLDAŞ, A.; (1993), "İstanbul'un Kimliği Üzerine", 16. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu, İstanbul.
40. ESENKAYA, H. A.; (1992), "Galata Suriçi Bölgesinin Mekansal Kimliği ve Kullanımı Üzerine Bir İnceleme", M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü K.Tasarım Y. Lisans Tezi, İstanbul.
41. ESİRGEMEZ, E.; (1996), "Kamu Altyapı Yatırımlarının Fiziksel Plana Etkisi ve Eskişehir Örneği", M.S.Ü. Mim. Fak. ŞBPB Lisans Bitirme Ödevi, İstanbul.
42. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ;(1967), Eskişehir İl Yıllığı, Eskişehir.
43. FERSAN, N.; (1980), "Küçük Anadolu Kentlerinde Tarihsel Dokunun Korunması ile İlgili Bir Yöntem Araştırması", İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul.
44. GÖÇER, O.;(1984), Şehirlerde Ticaret Merkezleri, İ.T.Ü. Kütüphanesi,  Sayı: 1286, İstanbul.
45. GÖRER, N. ve Diğerleri; (1993), "Kent Kimliği-Koruma Planları-KentselTasarım-Post Modernizm Üzerine", 2. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
46. GÜNUR, İ.; (1983), "Donatım Yapıları ve Kentsel Tasarım", 2. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
47. GÜREL, M.; (1991), "İç Mekanların Günümüzdeki Kullanım Şekilleri ile Geleneksel Kütahya Evleri", M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans Tezi, İstanbul.
48. HILBERSEIMER, L..; (1955), The Nature Of Cities, Paul Theobald & Compony, Chicago.
49. İZMİR VALİLİĞİ; (1991), İzmir İl Yıllığı, İzmir.
50. KAPLAN, H.; (1992), "Konut Alanları Sokak Mekanlarının ……", 1. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
51. KARAMAN, A.; (1987), "Kentsel Tasarımda Biçimlenme İlkeleri", M.S.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü K.TasarımY.Lisans Ders Notları, İstanbul.
52. KARAMAN, A.; (1987), "Kentsel Peyzaj", M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü K. Tasarım Y. Lisans Ders Notları, İstanbul.
53. KARAMAN, A.; (1995), "Kentsel Mekan Tasarımında Norm ve Standartlar", 6. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
54. KAYA, G.; (1994), ."Yaşam Kalitesi ve Planlama", 5. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu , İstanbul.
55. KELEŞ, R.;(1993), Kentleşme Politikası, İmge Kitabevi Yayını, İkinci Basım, Ankara.
56. KILINÇASLAN, İ.; (1994),"Kentsel Çevre Kalitesini Oluşturan Ögeler", 5. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
57. KIZIL, F.; (1978), "Toplumsal Geleneklerin Konut İçi Mekan Tasarlamasına Etkisi……", İ.D.G.S.A. Mimarlık Fak. Doktora Tezi, İstanbul.
58. KOÇAN, H.; (1995), "Kent ve Sanat Üzerine Düşünceler", 6. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu , İstanbul.
59. KONUK, G.; (1995), "Kentsel Mikro Ortam ve Yaşama Kalitesi Değerlendirme Ölçütleri", 6. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu , İstanbul.
60. KUBAN, D.; (1972), "İzmir'in Tarihi Yapısının Özellikleri ve Korunması ile İlgili Rapor 1" İstanbul.
61. KUBAN, D.; (1992), "İstanbul'un Romalı-Bizanslı Kmiliği", İstanbul Dergisi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, Sayı 1, İstanbul.
62. KUBAN, D.; (1992), "Kentlileşmenin Kültürel Sınırları", İstanbul Dergisi, ı". Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını,Sayı 3, İstanbul.
63. KUBAN, D.; (1992), "İstanbul Kültürünün Belirsizliği", İstanbul Dergisi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, Sayı 3, İstanbul.
64. KUBAN, D.; (1992), "Tarihi Çevre Bilinci ve Koruma Evrimi", M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü K. Tasarım Doktora Ders Notları, İstanbul.
65. KÜTAHYA VALİLİĞİ; (1973), Kütahya İl Yıllığı, Ticaret Matbaacılık T.A.Ş., İzmir.
66. KÜTAHYA VALİLİĞİ VE İL PLANLAMA KOORDİNASYON MDR.; (1989), Kütahya İlinin Durumu ve Sorunları, Kütahya.
67. LYNCH, K.; (1964), The Image Of The City, The M.I.T. Press Paperback Edition,U.S.A..
68. MALUSARDI, F.; (1992), "Introductory General Report", 28 th Congress Of The Internatıonal Society Of City and Regional Planners, Cordoba-Spain.
69. MARSHALL, P. J.; (1965), Rebuilding Cities, Edinburgh Üniversitesi Basımı, Edinburgh.
70. MUKODA,N.; (1990), Street Furniture, Bijutsu Shuppan-Sha Ltd. Yayını,Tokyo.
71. ORBAY, Y.; (1993), "İngiltere'nin Başkentinden ……", 2. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
72. ÖRNEK, M.; (1995), "Kentleşme-Tarımsal Alan Kaybı İlişkisi: Eskişehir Örneği", M.S.Ü. Mim. Fak. ŞBPB Lisans Bitirme Ödevi, İstanbul.
73. ÖZEK, V.; (1992), "Kentsel Tasarımda Koruma Boyutu-Edirne Örneği", 1. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
74. ÖZER, F.; (1982), Çağdaş Mimari Dizaynlamada Tarihsel Sürekliliğin Değerlendirilmesi", İ.T.Ü. Mim. Fak. Yayını, Sayı: 1211, İstanbul.
75. ÖZTORUN, A.; (1996), "Tarihi Alanlarda Sosyo-Ekonomik Yapı Değişiminin Mekana Etkileri, Eskişehir-Odunpazarı Örneği", M.S.Ü. Mim. Fak. ŞBPB lisans Bitirme Ödevi, İstanbul.
76. ÖZTÜRK, K. ve Diğerleri; (1995), "Estetik Bağlamında Geçmişe Duyulan Özlem; Nostalji", 6. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
77. ÖZYAPA, M.; (1993), "İnsan, Mekan ve Kültür", 2. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
78. POSOKHIN, M.V.; Yaşanılır Şehirler, Mimari Bilimler Yayınları, İstanbul.
79. SAYIN, A. ve AKPOLAT, S.; (1994), "Ekolojik Yaklaşım: Uluslararası Perspektifler", 17. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu, İstanbul.
80. SOMERSAN, S.; (1997), "Üç Şehir: İzmir", Radikal İki, Radikal Gazetesi eki, Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş. Sayı:21, İstanbul.
81. SÖZEN, N.; (1992), "İstanbul'a Sahip Çıkmak", İstanbul Dergisi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, Sayı 1, İstanbul.
82. SPREIREGEN, P. D.; (1965), The Architecture of Towns and Cities, Amerika Mimarlar Enstitüsü Yayını, U.S.A..
83. SUHER, H.; (1995), "Kentleşme ve Kentlileşme Politikaları", Türkiye'de Kentleşme, Türkiye'nin Sorunları Dizisi-7, Yeni Yüzyıl Kitaplığı, İstanbul.
84. ŞAHİN, N.; (1990), "Metropoliten İzmir'in Kentsel Gelişimi ve Ülke Yerleşme Sistemi İçindeki Yeri", M:S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans Tezi, İstanbul.
85. ŞEREFHANOĞLU, M. ve Diğerleri; (1993), "Kent Kimliği-Reklam Ögeleri", 2. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
86. TAVUS, G.; (1995), "Eskişehir Örneğinde: ÜniversitelerinKentlerin Yapısal Değişimine ……", M.S.Ü. Mim. Fak. ŞBPB Lisans Bitirme Ödevi, İstanbul.
87. TEKELİ, İ.; (1969), "Sosyal Sistemler, Sosyal Değişme ve Yerleşme Yapısı", İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, İstanbul.
88. TEKELİ, İ.; (1992), "İcabında Plan", İstanbul Dergisi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, Sayı 4, İstanbul.
89. TOKER, B.; (1993), "Yanlış Bilgilendirme Çağının Tüketim Ürünü …", 2. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
90. TOKER, B.;(1993), "İstanbul'un Kimliğinde İnsan Değerlerini ", 16. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu, İstanbul.
91. TULAY, A. S.; (1982), "Kütahya Arkeolojisi", Kütahya, Kütahya Belediyesi ile İ.Ü. Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Enstitüsü İşbirliği, İstanbul.
92. TUNCEL, M.; (1982), "Kütahya İlinin Beşeri ve İktisadi Coğrafyası",Kütahya, Kütahya Belediyesi ile İ.Ü. Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Enstitüsü İşbirliği, İstanbul.
93. TUNÇEL, S.; (1990), "Kentsel Peyzaj ve Kent Formu-Kent Silueti İlişkisi", M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü K. Tasarım Y. Lisans Tezi, İstanbul.
94. TUNÇOĞLU, İ.; (1982), "Kütahya Turizmi ve Gelenekleri", Kütahya, Kütahya Belediyesi ve İ.Ü. Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Enstitüsü İşbirliği, İstanbul.
95. TÜBİTAK VE BİLTEN MULTİMEDYA ÇOKLU ORTAK GRUBU; Anadolu'da Konut, Atlas Multimedya Yapımı, İstanbul.
96. UYDURAN, C.; (1996), "Adana Evlerinin İklimsel Açıdan İncelenmesi", M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Y.Lisans Tezi, İstanbul.
97. ÜNAL, Y. ve Diğerleri; (1993), "İstanbul'un Kimlik Değişimi: Su Kentinden Kara Kentine", 16. Dünya Şehircilik Günü Kollokyumu, İstanbul.
98. ÜSTÜN, S.; (1995), "Konutların Çevre Özellikleri Yönünden Analizi 'Adana İli Uygulaması' ", M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans Tezi, İstanbul.
99. VELİOĞLU, A. ve TAVŞAN, C.; (1993), "Değişen Kültürel Çevre ve Mimari Mekanlara Yansıması", 2. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
100. YAVUZ, H.; (1995), "Kent ve Sanat Üzerine Düşünceler", 6. Kentsel Tasarım ve Uygulamalar Sempozyumu, İstanbul.
101. YAYIN KURULU; "İstanbullu Sizsiniz", İstanbul Dergisi, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı Yayını, Sayı 1, İstanbul.
102. YENİ YÜZYIL YAYINLARI; (1996), "Yüzyıl Önce, Yüzyıl Sonra", Cafe Pazar, Yeni Yüzyıl Gazetesi Yayını, İstanbul.
103. YETKİN, Ş.; (1982), "Kütahya Dışındaki Kütahya Çinileri ile Süslü Eserler", Kütahya, Kütahya Belediyesi ile İ.Ü. Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Enstitüsü İşbirliği, İstanbul.
104. YILDIZ, H. D.; (1982), "Kütahya'nın Tarihçesi", Kütahya, Kütahya Belediyesi ile İ.Ü. Edebiyat Fak. Sanat Tarihi Enstitüsü İşbirliği, İstanbul.
105. YÜREKLİ,F.; (1977), "Çevre Görsel Değerlendirmesine İlişkin Bir Yöntem Araştırması", İ.T.Ü. Mim.Fak. Doktora Tezi, İstanbul.
106. ZEREN, N. ve İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans Öğrencileri;(1989), "Koruma Politikaları Dersi Seminer Notları", İ.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Y. Lisans Koruma Politilaları Dersi Dönem Ödevleri, İstanbul.
107. ZEREN, N.; (1992), "Koruma Planlaması ve Uygulama Sorunları", M.S.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü K. Tasarım Doktora Ders Notları, İstanbul.